اکنه

سلام،آیادرحین استفاده ازقرص نورم اسکین وازیترومایسین جهت درمان اکنه میشه درمان دندان وعکس ازدندان انجام داد؟ایاخوردن انتی بیوتیک برای دندان مثل اموکسی سیلین ومترونیدازول تداخل دارویی باقرثهای اکنه نداره؟

Leave a comment