درمان سوختگی

راه درمان بگین لطفا .صورت شوهرم سوخته قرمز شده پوست پوست شده

Leave a comment