دونه های ریز

کنار کشاله ی پام دونه های ریز سیاه رنگی زده ک ن خارش داره ن سوزش و این دانه ها ب طور ردیفی و طوریه ک وقتی فشار میدی ن چرکی درمیاد ن مویی و نه چیزی مث جوش سرسیاه ولی بعد یک مدت انگار پوست و میخوره و یک حفره مانند رو پوستم درست میش و چند میل بالاتر دوباره دونه میزنه ن درد دارع ن خارش ولی ظاهرش عذابم میده

Leave a comment