آکنه

من ۵ هفته هست که ایزوترتینوئین مصرف میکنم . هفته اول سه روز در هفته و بعدها با گذشت زمان یک روز در میان مصرف کردم ولی هنوز پوست صورتم
جوش میزند با توجه به اینکه قبلا آزیترومایسین مصرف کردم و نتیجه نگرفتم باید چکار کنم ؟

Leave a comment