استفاده از ماینوکسیدیل برای ریش دراوردن با وجود آکنه

من آکنه دارم ریشم هم کامل نیس و کم پشته میتونم ماینوکسیدیل بزنم ریشم کامل شه و چند درصد بزنم و اینکه آکنه هام بیشتر نمیشه؟
ممنون ازشما

Leave a comment