اسید تراپی

وقت بخیر
آیا انجام اسید تراپی بر روی جوش ها در حین درمان با ایزوترتینوئین ممکن است؟

Leave a comment