جوش کنارشکم

باسلام‌ ،یه‌‌ چندوقتیه‌ که‌ کنارشکمم‌ جوش‌ میزنم‌ یدونه‌ سمت‌ راست،کگاهی‌ سمت‌ چپ‌ یه‌مقدارخارش‌ داره‌ بعدبررطرف‌ میشه‌ وقتی‌ خوب‌ میشه‌ پوست‌ میده،باتشکر

Leave a comment