درد و خارش کتف

سلام‌‌دوسال‌میشه‌که‌‌کتفم‌بعضی‌قسمت‌های‌کمرم‌‌سیاه‌شوده‌وخارش‌دارن‌‌ودرد‌هم‌دارن‌از‌چی‌هست

Leave a comment