سرخ شدن بخش کوچکی از صورت هردوطرف و خشکی آن

باعرض سلام من یه چندماهی است که لکه های قرمزی رو گونه هام بوجودآمدن وخشک میباشندمی خواستم ببینم نشانه چیست

Leave a comment