عرق بیش از حد کف پا

دکتر من کف پاهام بیش از حد عرق میکنه به طوری که کفشم خیش عرق میشه چیکار کنم برای درمان

Leave a comment