فلیر زیر چشم چون ئ.ر چشم من خیلی چین و چروک دارد. و هرچه بوتاکس میکنم درست نمیشه و شما رو خواهر شوهرم معرفی کرده است

آیا فیلیر زیر چشم انجام دهم خوب میشود و پوست صورتم هم خیلی شل شده است

Leave a comment