فولیکویت دکلوانس

دقیقاً مشکل منم همینه
چندساله همین مشکلو دارم ، دیگه روانی شدم از درد کچلی که مرتب خوب میشه و دوباره میاد
انواع دکتر هم رفتم

Leave a comment