قرص فیناستراید

سلام تاچه زمان باید مصرف کرد ؟یعنی مصرف دایمی منظورتونه؟چون پس ازقطع دارو ممکنه ریزش مودوباره بوجودبیاد

Leave a comment