لکه پوستی و سیاهی

پوستم لکه ها و منافذ زیادی داره و سیاه شده

Leave a comment