لک

سلام نوزاد دوماهه ام دوتالک به فاصله یک ماه رودستش دراومده که سفیده ومشخص.وهمسرم هم رودستش چندتالک بودکه زیادشد ودنبال درمان نرفتیم‌.عایاامکان اینکه ویتیلیگوداشته باشه همسرم وبه دخترم ارث رسیده باشه هست؟؟عایا درمان میشه من ازراه خیلی دور باید خدمتتون برسم

Leave a comment