لڪ پشت ڪمر

سلام،وقت بخیر🌻
بنده حدود۳/۴سال هست درقسمت پشت ڪمرم لڪہ های تیره بوجوداومده ڪہ همراه باخارش شدیدهست..وهمچنین درقسمت بالای بازوهام…
تحت نظرپزشڪ متخصص هم بوده ام ڪہ مرتب داروی ساختنی استفاده ڪردم اماتاثیرچندانی نداشتہ،واین موضوع واقعاداره اذیتم میڪنہ خانوم دڪتر😢ڪاش درمانی برای ازبین بردن این لڪہ هاوخارش وجودداشت…
آیاداشتن استرس باعث بوجوداومدن این لڪہ هادرپشت ڪمرم شده؟؟

Leave a comment