مو

خانم دکترمن ازنورم اسکین استفاده میکنم ۳ماهاونیمه وچندساله که رژیمم موهام خیلی ریزش داره وکم شده رشدم نداره مخصوصابعدمصرف راکوتان خواستم ازمکمل فیتواستفاده کنم مامیخوام بدونم چون دارای اسیدچرب مشکلی براپوستم که مستعدجوشه نداره
واینکه نمیخوام روی رویش موی بدن تاثیرداشتا باشه

Leave a comment