ویتیلگو

سلام دکترجان من بیماری ویتلیگودارم 7 ماهی پمادمنوبنزون میزنم همه جای بدنم یک رنگ شدی هروقت پماد قطع میکنم لک های قهوه ایی ظاهرمیشه بایدچیگارکنم تاکی پمادبزنم

Leave a comment